Trwa wysyłanie danych...
Proszę czekać.

Regulamin świadczenia usług InterviewMe

Regulamin InterviewMe


I Postanowienia ogólne


§1.Definicje

 

1. Usługodawca - Workz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 200c/298, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000598398, posługująca się numerem NIP: 5223052410 oraz numerem REGON: 363625760, będąca właścicielem i administratorem InterviewMe. Dane kontaktowe: kontakt@interviewme.pl.
2. InterviewMe - Portal internetowy znajdujący się pod adresem https://interviewme.pl, który umożliwia Klientowi zamówienie i skorzystanie z Usługi online lub zamówienie Usługi offline świadczonych przez Usługodawcę.
3. Usługa online - Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w pełni za pośrednictwem sieci Internet.
4. Usługa offline - Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta nie będąca Usługą online.
5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca w InterviewMe Usługę online lub Usługę offline.
6. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zarejestrowane konto w InterviewMe.
7. Regulamin - niniejszy regulamin.


§2.Podstawy prawne


Usługa online oraz Usługa offline świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.


§3. Wymogi techniczne


W celu korzystania z InterviewMe wymagane jest:
a) dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do InterviewMe pod adresem internetowym https://interviewme.pl oraz umożliwia otwieranie dokumentów HTML, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,
b) posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

 

§4. Wymogi prawne


1. Każdy Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z InterviewMe.
2. Każdy Użytkownik oraz Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.


§5. Przedmiot Regulaminu


Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi online oraz Usługi offline przez Usługodawcę za pośrednictwem InterviewMe.

 

II Korzystanie z Usługi


§6. Charakterystyka usług


1. Spis poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę znajduje się w §37. - Lista Usług.
2. Usługodawca świadczy usługi, które:
a) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet - online,
b) są realizowane nie tylko za pośrednictwem sieci Internet - offline.


§7. Czas świadczenia usług


1. Usługi offline świadczone są wyłącznie w dni robocze.
2. Dzień roboczy trwa od godziny 9:00 do godziny 17:00, w dniach od poniedziałku do piątku. Dzień roboczy nie obejmuje sobót, niedziel, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Tryb standardowy realizacji Usługi offline wynosi 5 dni roboczych i rozpoczyna swój bieg poczynając od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia.
4. Tryb ekspresowy realizacji Usługi offline wynosi 24 godziny i rozpoczyna swój bieg poczynając od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia. Na czas dni innych niż robocze, bieg terminu realizacji ulega zawieszeniu.
5. Termin i miejsce spotkania w tym w szczególności szkolenia, prezentacji, warsztatu, ujętego w treści zamówionej Usługi offline ustalane są między Usługodawcą a Klientem drogą mailową. Spotkania mogą się odbywać w dowolnych, zaakceptowanych przez obie strony godzinach.
6. W przypadku wybrania realizacji usługi "CV na Zamówienie" wraz z tłumaczeniem na język obcy, do czasu realizacji należy doliczyć 2 pełne dni robocze.

7. Usługodawca ma prawo nie przyjąć zamówienia ze względu na ilość zleceń. W takim przypadku usługodawca zaproponuje klientowi inny, konkretnie określony termin realizacji lub zwrot wpłaconych środków.


§8. Zawarcie umowy


1. W celu zawarcia umowy o świadczenie wybranej usługi Klient powinien zapoznać się z ofertą Usługodawcy dostępną na stronie https://interviewme.pl oraz wypełnić stosowny formularz zamówienia dostępny na tej stronie i przesłać go Usługodawcy naciskając odpowiedni przycisk.
2. W formularzu zamówienia Klient potwierdza wszelkie istotne elementy umowy, w tym dokonuje wyboru usługi z Listy Usług, akceptuje wysokość wynagrodzenia za zamówioną usługę oraz sposób jego zapłaty, a ponadto składa oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na przestrzeganie jego postanowień jak również wyraża zgode na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usługi.
3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza zamówienia oraz zatwierdzeniu zlecenia przez Usługodawcę o czym Klient jest informowany drogą mailową. W przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu zawarcie umowy poprzedza przesłanie przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie w InterviewMe.
4. Klient składając zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza zgodnie z prawdą i stanem faktycznym, co w szczególności oznacza konieczność podania prawdziwych informacji dotyczących doświadczenia zawodowego.
5. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy drogą elektroniczną, przesyłając na adres elektroniczny Klienta e-mail zawierający, m.in.:
a) pełne dane adresowe Usługodawcy,
b) rodzaj zamówionej usługi i warunki jej wykonania,
c) cenę brutto (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym podatki),
d) zasady zapłaty ceny albo potwierdzenie jej zapłaty, przy czym potwierdzenie dokonania płatności Klient otrzyma bezpośrednio od operatora płatności - firmy PayU S.A.,
e) w uzasadnionych przypadkach - koszty oraz termin i sposób dostawy,
f) pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni - z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie i stosowanych przepisach prawa,
g) miejscu i sposobie składania reklamacji,
h) prawach przysługujących Klientowi.
6. Usługodawca przystępuje do realizacji świadczeń wynikających z zawartej umowy, niezwłocznie po otrzymaniu płatności od Klienta, zgodnie z terminami wskazanymi w §7.

§9. Usługi online


1. Usługodawca prowadzi sprzedaż Usługi online za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat asortymentu usług Usługodawca zamieszcza na stronie internetowej https://interviewme.pl.
2. Aby dokonać zamówienia danej usługi należy wypełnić formularz zlecenia usługi. Do formularza należy dołączyć wskazane na stronie https://interviewme.pl aktualne dokumenty lub wypełnić odpowiednie pole tekstowe. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe są oznaczone odpowiednim symbolem graficznym lub stosownym opisem.
3. Dokumenty dołączone przez Klienta do formularza powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
- format MS Word, PDF lub txt,
- wielkość dokumentu do 5 MB,
- język dokumentów: polski lub angielski,
- dokumenty elektroniczne sprawdzone programem antywirusowym i możliwe do otwarcia.
4. Klient otrzyma drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub składania zamówienia, potwierdzenie o zawarciu umowy z Usługodawcą.
5. W przypadku sporu dotyczącego daty zawarcia umowy za moment zawarcia umowy uznaje się moment wysłania Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
6. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zlecenia spowodowane podaniem błędnego adresu mailowego, pod który z powodów niezależnych od Usługodawcy, nie można przesłać informacji o potwierdzeniu zlecenia.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zleceń złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, nieopłaconych lub takich, których nie uda się potwierdzić w ramach kontaktu z Klientem, oraz zleceń składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu.
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości dotyczących świadczenia usług Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@interviewme.pl lub formularzem kontaktowym w celu wyjaśnienia sprawy.
9. W przypadku braku możliwości wyświadczenia usługi z powodów określonych w ustępie 7. niniejszego paragrafu, Klient otrzyma na ten temat pełną informację drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia lub stwierdzenia przeszkody.
10. Kontakt z Klientem ze strony Usługodawcy w celu wyświadczenia usługi ma miejsce tylko przy określonych usługach, zgodnie z treścią § 37.- Listy Usług.
11. Proces realizacji poszczególnych usług odbywa się zgodnie z technologią podaną na stronie https://interviewme.pl ;
12. Zrealizowane dokumenty dla Klienta dostarczane są w formacie pdf, a ich edycja odbywa się poprzez aplikację Kreator CV (app.inerviewme.pl). Dokumenty tworzone przez Klienta online za pomocą Kreatora CV i Listów motywacyjnych są generowane w plikach .pdf. Celem dokonania zmian należy zalogować się do Serwisu i wprowadzić stosowne zmiany w Kreatorze, a następnie wygenerować aktualne dokumenty.
13. Realizacja usługi może ulec przedłużeniu, jeżeli mimo takiej konieczności, kontakt z Klientem nie będzie możliwy. O tym fakcie Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie drogą mailową.


§10. Usługi offline


1. Usługodawca prowadzi sprzedaż Usług offline za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty w zakresie Usług offline Usługodawca zamieszcza na stronie https://interviewme.pl.
2. Aby dokonać zlecenia danej Usługi offline przez Internet należy wypełnić formularz zlecenia usługi po czym zatwierdzić jego wysłanie odpowiednim przyciskiem. Do formularza należy dołączyć wskazane na stronie https://interviewme.pl aktualne dokumenty lub wypełnić odpowiednie pole tekstowe. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie wysłania potwierdzenia Klientowi przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
3. Dokumenty dołączone do formularza powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
- format MS Word, PDF lub txt,
- wielkość dokumentu do 5 MB,
- język dokumentów: polski lub angielski,
- dokumenty elektroniczne sprawdzone programem antywirusowym i możliwe do otwarcia.
4. Usługodawca nie odpowiada za niepotwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji spowodowane podaniem błędnego adresu mailowego lub adresu, pod który, z powodów niezależnych od Usługodawcy, nie można przesłać takiej informacji.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zleceń złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, nieopłaconych lub takich, których nie uda się potwierdzić w ramach kontaktu z Klientem, oraz zleceń składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu.
6. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących świadczenia usług Klient powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@interviewme.pl, przez formularz w celu wyjaśnienia sprawy.
7. W przypadku braku możliwości wyświadczenia usługi z powodów określonych w ustępie 5. niniejszego paragrafu, Klient otrzyma na ten temat pełną informację drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia lub stwierdzenia przeszkody.
8. Zlecenie przyjmowane jest do realizacji przez konsultanta wyłącznie w dni robocze.
9. Jeżeli wykonanie usługi wymaga spotkania z Klientem, termin i miejsce spotkania zostanie ustalone z Klientem mailowo przez konsultanta.
10. Każde spotkanie trwa określony czas zgodnie z właściwością danej usługi.
11. Proces realizacji poszczególnych Usług offline odbywa się zgodnie z technologią podaną na stronie https://interviewme.pl

12. CV i list motywacyjny opracowane w ramach usług to dokumenty tworzone zgodnie z najlepszymi praktykami prezentacji kandydatów w branży rekrutacyjnej. Usługodawca może odmówić wykonania usługi jeśli dokumenty mają być przygotowane w standardzie narzuconym przez klienta odbiegającym od tego sposobu.

13. Konsultant może odmówić dalszej realizacji zamówienia, jeśli nie otrzymuje od klienta odpowiedzi w ciągu 30 dni od próby kontaktu telefonicznego lub mailowego. Powrót do realizacji zamówienia może odbyć się po akceptacji konsultanta w uprzednio uzgodnionym terminie.

13. Zrealizowane dokumenty aplikacyjne są dostarczane w formacie pdf, a ich edycja odbywa się poprzez aplikację Kreator CV (app.inerviewme.pl)

 


§11. Formy płatności


1. Płatności za usługi Klient może dokonać na konto bankowe Usługodawcy lub poprzez serwis płatniczy należący do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. PayU S.A. udostępnia następujące sposoby płatności: przelew bankowy, e-transfer, płatność kartą kredytową/płatniczą.
2. Opłaty za usługi InterviewMe dokonywane są z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.
3. Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje w związku z umową zawartą między Usługodawcą a właścicielem serwisu płatniczego PayU S.A.
4. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisu PayU S.A. określa regulamin świadczenia usług przez PayU S.A., dostępny na stronie https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania;
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez serwis PayU S.A.
6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu PayU S.A., złożone do Usługodawcy będą przekazywane przez Usługodawcę do rozpatrzenia przez PayU S.A., na warunkach i w terminie określonym w Regulaminie PayU S.A. Zgłaszając reklamację dotyczącą przebiegu płatności - Klient zobowiązany jest podać w zgłoszeniu reklamacyjnym przynajmniej: numer płatności, kwotę oraz datę transakcji realizowanej za pośrednictwem PayU S.A.
7. Usługodawca dokumentuje zawarcie umowy oraz otrzymanie płatności od Klienta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
8. Klient otrzymuje od Usługodawcy fakturę VAT, po uprzednim mailowym przedstawieniu danych do faktury.

 

§12. Reklamacje


1. Usługodawca przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje wysłaną drogą mailową na adres: kontakt@interviewme.pl lub wysłaną drogą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy.
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.
3. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dostarczony Klientowi w wyniku wyświadczenia usługi efekt prac posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
4. Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze lub usłudze w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru lub niezgodności właściwości świadczonej usługi z umową. W szczególności do niezgodności dochodzi, jeżeli:
a) towar lub usługa nie ma właściwości, które towar lub usługa tego rodzaju powinny mieć ze względu na cel określony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) towar lub usługa nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) towar lub usługa nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
d) towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym lub usługa została wyświadczona w sposób niepełny,
e) w razie nieprawidłowego korzystania przez Klienta z usługi świadczonej lub wyświadczonej przez Usługodawcę, jeśli Klient postąpił według instrukcji otrzymanej od Usługodawcy.
5. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli dana usługa nie powinna być świadczona ze względu na naruszenie praw osób trzecich, a także jeżeli ograniczenie w świadczeniu danej usługi wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży Klientowi prawa Usługodawca jest odpowiedzialny również za istnienie prawa.
6. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Usługodawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) ponownego wyświadczenia usługi,
b) usunięcia wad,
c) obniżenia ceny,
d) odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna.
Wybór żądania zależy od Klienta.
7. Jeśli Klient żąda ponownego wyświadczenia usługi, Usługodawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Usługodawcy
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta - Usługodawca, w zależności od przedstawionego żądania, wyświadczy ponownie usługę, usunie wady lub zwróci należność za reklamowaną usługę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
9. Klient nabywający Towar lub korzystający z usługi w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
10. Reklamacji nie podlega forma, ani styl graficzny przygotowanych dokumentów, które są wynikiem autorskiego stylu oraz metodologii pracy Usługodawcy.

 

§13. Odstąpienie od umowy


1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia danej usługi w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący konsumentem) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w przypadku usługi o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanego z jego osobą.
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) jeżeli Usługodawca zrealizował w pełni usługę przed złożeniem oświadczenia przez Klienta.
5. Prawo do odstąpienia w tym do złożenia oświadczenia o odstąpieniu nie przysługuje od momentu gdy Usługodawca rozpoczął już świadczenie usługi na rzecz Klienta o czym Klient jest dodatkowo informowany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zawarcie umowy. Za moment rozpoczęcia świadczenia usługi uznaje się:
a) telefoniczny lub e-mailowy kontakt z Klientem w przypadku tych usług, które wymagają kontaktu z Klientem,
b) w przypadku usługi Interview lub Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej po polsku, Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku, Assessment Center - moment, w którym strony ustaliły szczegółowy terminarz spotkań przewidzianych treścią tej usługi,
c) w przypadku usługi Tłumaczenie dokumentów - przyjęcie przez konsultanta zlecenia do realizacji. Informacja o przyjęciu zlecenia będzie wysyłana pocztą elektroniczną na adres użyty do rejestracji w serwisie.
d) w przypadku pozostałych usług - moment wygenerowanie dokumentów z formularza dostępnego na stronie https://interviewme.pl ;
6. W przypadku odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Klienta zostanie w ciągu 7 dniwrócona bezpośrednio na rachunek, z którego dokonano płatności.

7. Zwrot środków następuje na podstawie przekazanego przez Klienta drogą elektroniczną potwierdzenia dokonania transakcji, które zawiera numer ID płatności w systemie PayU.
8. Usługodawca nie zwraca płatności za usługi Interview i Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej po polsku, Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku i Assessment Center, w sytuacji, kiedy Klient nie pojawi się na umówionym wcześniej spotkaniu bez wcześniejszego powiadomienia lub powiadomi Usługodawcę o swojej nieobecności później niż 2 dni robocze przed spotkaniem.

9. Usługodawca ma prawo otrzymać od Klienta dopłatę do kwoty usługi (określoną w późniejszym kontakcie z klientem), gdy termin indywidualnie przygotowanej konsultacji nie zostanie zachowany przez Klienta bez wcześniejszego uprzedzenia o zaistniałej sytuacji. Stosowne uprzedzenie Usługodawcy powinno nastąpić co najmniej 1 dzień roboczy przed przygotowaną dla klienta konsultacją.


§14. Dostępność InterviewMe


1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu InterviewMe spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością InterviewMe z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Usługodawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach InterviewMe były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności InterviewMe w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy InterviewMe.


§15. Blokada i usunięcie konta


1. Usługodawca posiada prawo do:
a) zablokowania dostępu do zasobów Klientów zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
b) zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Klienta w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z wyłącznej winy Klienta.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług dostępnych w InterviewMe w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, w tym w sczególności przez odpłatne udostępnianie przez Klienta możliwości generowania CV w ramach wykupionej usługi online na rzecz osób trzecich.


§16. Odpowiedzialność


1. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego świadczenia usługi z wyłącznej winy Klienta, w szczególności w przypadku niemożności dostarczenia usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Klienta. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Klienta, które nastąpiło w wyniku ewidentnego naruszenia Regulaminu przez Klienta.
3. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
4. Usługodawca nie ponosi w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie odpowiedzialności w szczególności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klientów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klientów,
c) utratę przez Klienta danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (siły wyższej) lub też innymi okolicznościami zewnętrznymi i niezależnymi od Usługodawcy w tym w szczególności przez działanie osób trzecich,
d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi winy w tym w szczególności działanie siły wyższej lub działania bądź zaniechania osób trzecich niezwiązanych z Usługodawcą,
e) szkody wynikłe z podania przez Klientów nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
f) szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów warunków Regulaminu.

 

§17. Należyta staranność


Usługodawca dokłada należytej staranności celem świadczenia Usługi online oraz Usługi offline na najwyższym poziomie.


§18. Wymóg rejestracji


1. Przeglądanie asortymentu usług dostępnych w InterviewMe nie wymaga rejestracji konta.
2. Złożenie zamówienia wymaga uprzedniej rejestracji konta tylko w przypadku usług online.


§19. Rejestracja konta w InterviewMe


1. W celu rejestracji w InterviewMe należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania stosunku, ukształtowania jego treści, zmiany, rozwiązania oraz do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień.
2. Rejestracja konta w InterviewMe jest dobrowolna i bezpłatna.


§20. Logowanie


Po zarejestrowaniu konta w InterviewMe każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.


§21. Usuwanie konta


W celu usunięcia konta Użytkownika z InterviewMe należy wybrać właściwą opcję w panelu użytkownika dostępnym po zalogowaniu.


§22. Zaproszenie do zawarcia umowy


Informacje o usługach dostępnych w asortymencie InterviewMe stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


§23. Ceny


Ceny usług wskazanych w InterviewMe zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto.


§24. Zmiany cen


Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach świadczonych usług. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany ceny.


§25. Newsletter


1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez Klienta adres poczty elektronicznej i zawiera informacje związane z aktualną działalnością Usługodawcy w tym w szczególności informacje o usługach, nowościach, artykułach.
2. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
3. W celu umożliwienia Usługodawcy dostarczania newslettera, niezbędne jest wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, na blogu lub w dodatkowym oknie pojawiającym się po określonym czasie przebywania na stronie lub podstronach InterviewMe.
4. Zarejestrowany Klient w każdej chwili może zrezygnować z dalszego jego otrzymywania. Natychmiastowa rezygnacja z usługi "Newsletter" możliwa jest w każdym czasie po kliknięciu widocznego hiperlinku znajdującego się w treści (stopce) każdego listu elektronicznego zawierającego treść Newslettera.

 

§26. Informacje handlowe


1. Niezależnie od usługi Newsletter, Usługodawca przesyła drogą elektroniczną osobie, która bądź jest zarejestrowanym Użytkownikiem InterviewMe i wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, bądź nie będąc Użytkownikiem - udostępniła swój adres poczty elektronicznej Usługodawcy w celu otrzymywania informacji handlowych od Usługodawcy.
2. Informacje handlowe zawierać będą informacje o aktualnych promocjach i ofertach dotyczących produktów oraz usług, zarówno Usługodawcy, jak i jego partnerów handlowych. Informacja handlowa zawierać może ponadto porady, poradniki oraz inne materiały dotyczące edukacji i rynku pracy.
3. Zgoda osoby zainteresowanej otrzymywaniem Informacji Handlowej zostanie udzielona przez nią poprzez samodzielne zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej InterviewMe tj. https://interviewme.pl ;
4. W każdym momencie osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowej może uaktualnić swój adres elektroniczny bądź odwołać zgodę - przesyłając stosowne oświadczenie na adres kontakt@interviewme.pl lub zaktualizować stosowne ustawienia w ustawieniach konta użytkownika lub dokonać tego przez kliknięcie widocznego hiperlinku znajdującego się w treści każdego listu elektronicznego zawierającego informacje handlowe.

 

§27. Własność intelektualna

 

1. Klient nabywa własność plików przekazanych mu w wykonaniu Umowy z chwilą ukończenia realizacji Usługi. Klient uprawniony jest do korzystania z otrzymanych dokumentów na własne potrzeby.
2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem graficznym (layoutem) stworzonych przez Usługodawcę dokumentów przysługują Usługodawcy.
3. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie w sieci Internet dokumentów (lub stworzonych na ich podstawie wzorów) wymaga zgody Usługodawcy.
4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego - w ramach dostępu on-line lub off-line do Serwisu.
6. Z konta użytkownika może korzystać wyłacznie Użytkownik i czynić to wyłącznie do celów własnych. Dostęp do konta nie może być udostępniany osobom trzecim jak również usługi nie mogą być świadczone na rzecz osób trzecich.


III Postanowienia końcowe


§28. Treść umowy


Regulamin wraz ze złożonym przez Klienta zleceniem oraz potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji wystosowanym przez Usługodawcę stanowią treść umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem składającym zlecenie.

 

§29. Promocje


Usługodawca może prowadzić akcje promocyjne, na warunkach określonych w regulaminie danej promocji. W takim przypadku warunki regulaminu danej promocji stosuje się z pierwszeństwem przed postanowieniami Regulaminu. Warunki świadczenia usług w ramach różnych promocji nie łącza się ze sobą.


§30. Kontakt z InterviewMe


W celu skontaktowania się z Usługodawcą należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: kontakt@interviewme.pl lub poprzez formularz kontaktowy.


§31. Ważność postanowień


W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


§32. Właściwość sądu


1. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
2. W przypadku sporu między Użytkownikiem lub Klientem będącym konsumentem a Usługodawcą, Użytkownik lub Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.


§33. Obowiązujące przepisy


W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.


§34. Blokowanie wysyłanych wiadomości


W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub Klienta.


§35. Zmiana Regulaminu


1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę z zastrzeżeniem, że zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony do wglądu Użytkownikom, Klientom oraz odwiedzającym InterviewMe na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.
2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z Usługodawcą w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie aby poinformować o braku zgody.
3. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przez Usługodawcę, konto Użytkownika zostanie usunięte z InterviewMe, a nowe postanowienia Regulaminu nie będą miały wobec niego zastosowania.
4. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


§36. Dostępność Regulaminu


Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://interviewme.pl/regulamin w formacie umożliwiającym pobranie go na dysk twardy, odczyt oraz wydruk.


§37. Lista Usług


Usługodawca świadczy następujące usługi:

 

1. Usługi online:


Opis dostępnych usług online oraz ich cen znajduję się pod adresem:
https://app.interviewme.pl/pricing


2. Usługi offline:


Opisy dostępnych usług offline oraz ich cen znajdują się pod adresami:

https://interviewme.pl/cv-na-zamowienie-cv-na-zlecenie
https://interviewme.pl/cv-po-angielsku-tlumaczenie-cv
https://interviewme.pl/pytania-na-rozmowie-kwalifikacyjnej
https://interviewme.pl/assessment-center

 

 

§38. Wejście w życie Regulaminu


Regulamin wchodzi w życie w dniu 27.04.2017 r.